Заняття №1 Заняття №2 Заняття №3 Заняття №4 Заняття №5 Заняття №6 Заняття №7 Заняття №8 Заняття №9 Заняття №10
                   
Заняття №11 Заняття №12 Заняття №13 Заняття №14 Заняття №15 Заняття №16 Заняття №17 Заняття №18 Заняття №19 Заняття №20
                   
Заняття №21 Заняття №22 Заняття №23 Заняття №24 Заняття №25 Заняття №26 Заняття №27 Заняття №28 Заняття №29 Заняття №30
                   

Заняття 1.
Мова. Предмет фонетики. Загальна характеристика фонетичної системи сучасної української мови. Акустичнi властивостi мовних звукiв. Голоснi та приголоснi звуки (загальна характеристика). Акустико-артикуляцiйна класифiкацiя голосних звукiв. Акустико-артикуляцiйна класифiкацiя приголосних звукiв:
за способом i мiсцем творення, за ступенем палаталiзацiї, за участю голосу i шуму.

Література. Роди i жанри фольклору. Календарно-обрядовi та соцiально- побутовi пiснi.

Заняття 2.
Мова. Додатковi артикуляцiйнi ознаки приголосних звукiв: подовження та подвоєння. Асимiляцiя (уподiбнення) приголосних у потоцi мовлення. Спрощення в групах приголосних.
Література. Тематика, образи, змiст народних балад i дум.
Заняття 3.
Мова. Iсторичнi чергування голосних. Чергування о, е-i (з iсторичними коментарями). Чергування о, е з «нулем звука». Чергування е- о пiсля шиплячих та й (з iсторичним коментарем). Найдавнiшi чергування голосних фонем. Чергування i-й; у-в в українськiй мовi. Iсторичнi чергування приголосних. Чергування г-ж-з’; к-ч-ц’; х-ш-с’. Чергування твердих i м’яких приголосних.
Література. Iсторичнi пiснi.
Заняття 4.
Мова. Склад як одиниця фонетичної системи. Український складоподiл. Морфемне членування i складоподiл. Орфографiчний i фонетичний складоподiл. Український наголос, його функцiї та ознаки. Графiчнi засоби української мови. Алфавiт. Основнi вимоги до алфавiтного письма.
Література. План iдейно-художнього аналiзу лiричного твору.
Заняття 5.
Мова. Предмет лексикологiї. Слово в лексико-семантичнiй системi мови. Багатозначнiсть слова. Пряме i переносне значення слова.
Література. Оригiнальна i перекладна лiтература. «Слово про Iгорiв похiд».
Заняття 6.
Мова. Явище омонiмiї. Типи омонiмiв. Питання про критерiї розрiзнення омонiмiї та полiсемiї. Синонiмiя як тип лексико- семантичного вiдношення. Поняття синонiмiчного ряду. Антонiмiя.
Література. Iван Вишенський «Послання до єпископiв».
Заняття 7.
Мова. Склад i формування української лексики з погляду ї ї походження. Власне українська лексика. Лексичнi запозичення з iнших мов. Лексика української мови з погляду ї ї вживання. Лексика загальнонародного вживання та лексика обмеженого вживання. Дiалектна лексика, ї ї роль у мовi. Спецiальна лексика, її функцiї. Лексика, обмежена в ужитку соцiальним середовищем: жаргонiзми й арготизми. Стилiстична диференцiацiя лексики української мови. Розмовно-побутова лексика, просторiччя. Активний i пасивний склад лексики сучасної української мови. Застарiлi слова, їх типи. Неологiзми, їх типи. Функцiї застарiлих слiв i неологiзмiв.
Література. Григорiй Сковорода «Всякому мiсту - звичай i права», «Бджола та Шершень».
Заняття 8.
Мова. Предмет фразеологiї. Джерела фразеологiї. Фразеологiзм - основна одиниця фразеологiчної системи. Фразеологiчне значення, його вiдмiннiсть вiд лексичного. Типи фразеологiзмiв.
Література. Перiодизацiя розвитку лiтератури.
Заняття 9.
Мова. Орфографiя. Принципи українського правопису. Основнi правила вживання м’якого знака й апострофа. Правопис слiв iншомовного походження. Правопис українських та iнших слов’янських i неслов’янських прiзвищ. Правопис складних слiв.
Література. Iван Котляревський - зачинатель нової української лiтератури. «Енеїда», «Наталка Полтавка».
Заняття 10.
Мова. Орфоепiя. Вiдображення вимови голосних та приголосних звукiв.
Література. Григорiй Квiтка-Основ’яненко «Маруся».
Заняття 11.
Мова. Основа слова й закiнчення. Значущi частини слова: корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення. Словотвiр. Твiрнi основи при словотвореннi. Основа похiдна й непохiдна.
Література. Тарас Шевченко - засновник нової української лiтератури. «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «До Основ’яненка», «I мертвим, i живим. . . », «Заповiт», «Менi однаково. . . », «Iсая. Глава 35».
Заняття 12.
Мова. Основнi способи словотворення в українськiй мовi: префiксальний, префiксально-суфiксальний, суфiксальний, безсуфiксальний, складання слiв або основ, перехiд з однiєї частини мови в iншу. Складнi слова. Способи їх творення. Сполучнi голоснi о, е у складних словах.
Література. Пантелеймон Кулiш «Чорна рада».
Заняття 13.
Мова. Основнi поняття i предмет морфологiї. Система частин мови в сучаснiй українськiй мовi. Критерiї визначення частин мови. Iменник. Визначення iменника як частини мови. Iменники - власнi i загальнi назви. Iменники - конкретнi i абстрактнi назви. Iменник - збiрнi та речовиннi назви. Категорiя роду iменника. Категорiя числа iменника. Категорiя вiдмiнка iменника. Система вiдмiнкiв сучасної української мови. Подiл iменникiв на вiдмiни. Особливостi вiдмiнювання iменникiв I вiдмiни. Особливостi вiдмiнювання iменникiв II вiдмiни. Особливостi вiдмiнювання iменникiв III та IV вiдмiн
Література. Марко Вовчок «Iнститутка». Iван Нечуй-Левицький «Кайдашева сiм’я».
Заняття 14.
Мова. Прикметник як частинf мови. Морфологiчна будова та граматичнi ознаки прикметника. Короткi i повнi, членнi i нечленнi, стягненi i нестягненi форми прикметникiв. Розряди прикметникiв та принципи їх розмежування. Промiжнi розряди прикметникiв. Семантико-морфологiчнi особливостi якiсних прикметникiв. Лексико-семантичнi категорiї вiдносних прикметникiв. Присвiйнi прикметники, їхнi ознаки. Вiдмiнювання прикметникiв. Субстантивацiя прикметникiв.
Література. Українська драматургiя. Iван Карпенко - Карий «Хазяїн».
Заняття 15.
Мова. Числiвник як частина мови. Граматичнi ознаки числiвника. Класифiкацiя числiвникiв за морфологiчною будовою. Класифiкацiя числiвникiв за семантикою. Вiдмiнювання числiвникiв. Синтаксичнi параметри числiвникiв.
Література. Панас Мирний «Хiба ревуть воли, як ясла повнi».
Заняття 16.
Мова. Займенник як частина мови. Мiсце займенника у системi частин мови. Подiл займенникiв на розряди за значенням. Творення i правопис займенникiв.
Література. Iван Франко «Гiмн», «Чого являєшся менi у снi», «Декадент», «Мойсей», «Перехреснi стежки».
Заняття 17.
Мова. Дiєслово як самостiйна частина мови i як система дiєслiвних форм. Форми дiєслова. Загальнодiєслiвнi граматичнi категорiї дiєслова. Загальнодiєслiвна категорiя виду. Одновидовi
та двовидовi дiєслова. Загальнодiєслiвна категорiя стану. Загальнодiєслiвна категорiя перехiдностi-неперехiдностi. Дiєслiвна категорiя способу, засоби ї ї вираження. Дiєслiвна категорiя часу. Значення часових форм. Дiєслiвна категорiя особи. Дiєслова I та II дiєвiдмiни.

Література. Ольга Кобилянська «Людина».
Заняття 18.
Мова. Дiєприкметник як особлива форма дiєслова. Активнi i пасивнi дiєприкметники. Дiєприслiвник як особлива форма дiєслова.
Література. Леся Українка «I все-таки до тебе думка лине», «Contra spem spero», «Бояриня», «Лiсова пiсня». Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тiнi забутих предкiв». Василь Стефаник «Камiнний хрест».
Заняття 19.
Мова. Прислiвник як частина мови. Розряди прислiвникiв. Класифiкацiя прислiвникiв за синтаксичною функцiєю.Ступенi порiвняння прислiвникiв. Правопис прислiвникiв.
Література. Павло Тичина «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить». Володимир Сосюра «Любiть Україну», «Так нiхто не кохав», «Мазепа».
Заняття 20.
Мова. Прийменник як службова частина мови. Розряди прийменникiв за структурою. Сполучник як службова частина мови. Суряднi i пiдряднi сполучники. Розряди сполучникiв за структурою. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Вигук як окрема частина мови. Звуконаслiдувальнi слова.
Література. Юрiй Яновський «Вершники» (новела «Подвiйне коло»). Микола Хвильовий «Я(Романтика)».
Заняття 21.
Мова. Синтаксис як роздiл граматики. Сурядний та пiдрядний зв’язок. Типи пiдрядного зв’язку. Словосполучення. Головне i залежне слово у словосполученнi. Типи словосполучень за морфологiчним
вираженням головного члена.

Література. Микола Кулiш «Мина Мазайло». Остап Вишня «Мисливськi усмiшки».
Заняття 22.
Мова. Речення. Класифiкацiя речень. Типи речень за комунiкативною настановою (розповiднi, питальнi, спонукальнi речення) Стверджувальнi та заперечнi речення. Окличнi речення. Класифiкацiя речень за будовою. Просте речення. Типи речень за повнотою реалiзацiї структурної схеми.
Література. Олександр Довженко «Зачарована Десна», «Україна в огнi».
Заняття 23.
Мова. Головнi члени простого речення. Пiдмети, їх типи. Присудок. Типи присудкiв.
Література. Андрiй Малишко «Пiсня про рушник». Василь Симоненко «Лебедi материнства», «Ти знаєш, що ти - людина».
Заняття 24.
Мова. Другоряднi члени речення.
Література. Лiна Костенко «Маруся Чурай».
Заняття 25.
Мова. Односкладнi речення. Типи односкладних речень.
Література. Iван Драч «Балада про соняшник». Дмитро Павличко «Два кольори».
Заняття 26.
Мова. Просте ускладнене речення. Речення з другорядними членами, основнi правила пунктуацiї таких речень. Речення з напiвпредикативними зворотами, пунктуацiя у таких реченнях. Речення з пояснювально-уточнюючими зворотами. Роздiловi знаки при уточнюючих зворотах. Речення зi звертаннями. Функцiї звертань. Речення зi вставними i вставленими конструкцiями.
Література. Василь Стус «На колимськiм морозi калина», «Сто рокiв, як сконала Сiч». Григiр Тютюнник «Три зозулi з поклоном».
Заняття 27.
Мова. Загальна характеристика складного речення. Засоби зв’язку предикативних частин. Питання класифiкацiї складних речень. Складносуряднi речення в сучаснiй українськiй мовi.
Література. Iван Багряний «Тигролови».
Заняття 28.
Мова. Складнопiдряднi речення, особливостi їх будови. Класифiкацiя складнопiдрядних речень.
Література. Василь Барка «Жовтий князь».
Заняття 29.
Мова. Складнi безсполучниковi речення. Питання їх класифiкацiї.
Література. Улас Самчук «Марiя».
Заняття 30.
Мова. Пунктуацiя. Принципи української пунктуацiї. Система роздiлових знакiв. Стилiстика як наука. Стилi мовлення, їх основнi ознаки та функцiї.
Література. Євген Маланюк «Сучасники», «Шевченко». Загальний огляд, основнi тенденцiї сучасного лiтературного процесу.
 
 
План уклав