Заняття №1 Заняття №2 Заняття №3 Заняття №4 Заняття №5 Заняття №6 Заняття №7 Заняття №8 Заняття №9 Заняття №10
                   
 
Заняття №11 Заняття №12 Заняття №13 Заняття №14 Заняття №15 Заняття №16 Заняття №17 Заняття №18 Заняття №19 Заняття №20
                   
 
Заняття №21 Заняття №22 Заняття №23 Заняття №24 Заняття №25 Заняття №26 Заняття №27 Заняття №28 Заняття №29 Заняття №30
                   
 

Заняття 1.
Числа i вирази.
Планіметрія. Означення i аксiоми.

Заняття 2.
Числа i вирази.
Планіметрія. Перетворення фiгур. Рiвнiсть та подiбнiсть фiгур.
Заняття 3.
Вiдсотки.
Планіметрія. Кути i трикутники.
Заняття 4.
Змiнна, вираз зi змiнною.
Планіметрія. Сума кутiв трикутника.
Заняття 5.
Одночлени, многочлени, формули скороченого множення.
Планіметрія. Коло.
Заняття 6.
Алгебраїчнi дроби. Логарифми.
Планіметрія. Чотирикутники.
Заняття 7.
Тригонометричнi функцiї числового аргументу.
Планіметрія. Теорема Пiфагора.
Заняття 8.
Тригонометричнi тотожностi.
Планіметрія. Подiбнiсть фiгур.
Заняття 9.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Розв’язування трикутникiв.
Заняття 10.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Многокутники.
Заняття 11.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Площа фiгури.
Заняття 12.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Площа геометричних фiгур.
Заняття 13.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Координати та вектори на площинi.
Заняття 14.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Координати та вектори на площинi.
Заняття 15.
Рiвняння i нерiвностi.
Планіметрія. Вектори на площинi.
Заняття 16.
Системи рiвнянь.
Планіметрія. Вектори на площинi.
Заняття 17.
функцiї, їх графiки та властивостi. Степеневi функцiї.
Стереометрія. Аксiоми стереометрiї.
Заняття 18.
Показникова i логарифмiчна функцiї.
Стереометрія. Паралельнiсть прямих i площин.
Заняття 19.
Тригонометричнi та оберненi тригонометричнi функцiї.
Стереометрія. Паралельнiсть прямих i площин.
Заняття 20.
Арифметична прогресiя.
Стереометрія. Перпендикулярнiсть прямих i площин.
Заняття 21.
Геометрична прогресiя.
Стереометрія. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярнiсть площин.
Заняття 22.
Похiдна функцiї.
Стереометрія. Декартовi координати i вектори у просторi.
Заняття 23.
Правила обчислення похiдних.
Стереометрія. Кути i вектори у просторi.
Заняття 24.
Дослiдження функцiї за допомогою похiдної.
Стереометрія. Многогранники.
Заняття 25.
Первiсна та невизначений iнтеграл.
Стереометрія. Многогранники.
Заняття 26.
Визначений iнтеграл.
Стереометрія. Тiла обертання.
Заняття 27.
Перестановки i розмiщення.
Стереометрія. Тiла обертання.
Заняття 28.
Елементи комбiнаторики i початки теорiї ймовiрностей.
Стереометрія. Об’єми многогранникiв.
Заняття 29.
Елементи комбiнаторики i початки теорiї ймовiрностей.
Стереометрія. Об’єми многогранникiв.
Заняття 30.
Статистичнi характеристики рядiв даних.
Стереометрія. Об’єми i поверхнi тiл обертання.
 
 
 
План уклав М.М.Попов.