ЗАНЯТТЯ №1 ЗАНЯТТЯ №2 ЗАНЯТТЯ №3 ЗАНЯТТЯ №4 ЗАНЯТТЯ №5 ЗАНЯТТЯ №6 ЗАНЯТТЯ №7 ЗАНЯТТЯ №8 ЗАНЯТТЯ №9 ЗАНЯТТЯ №10
                   
ЗАНЯТТЯ №11 ЗАНЯТТЯ №12 ЗАНЯТТЯ №13 ЗАНЯТТЯ №14 ЗАНЯТТЯ №15 ЗАНЯТТЯ №16 ЗАНЯТТЯ №17 ЗАНЯТТЯ №18 ЗАНЯТТЯ №19 ЗАНЯТТЯ №20
                   
ЗАНЯТТЯ №21 ЗАНЯТТЯ №22 ЗАНЯТТЯ №23 ЗАНЯТТЯ №24 ЗАНЯТТЯ №25 ЗАНЯТТЯ №26 ЗАНЯТТЯ №27 ЗАНЯТТЯ №28 ЗАНЯТТЯ №29 ЗАНЯТТЯ №30
                   
 
 
 
Заняття 1.
1.1. Початки людського життя в Українi.
1.2. Найдавнiшi землероби та скотарi на територiї України.
1.3. Раннiй залiзний вiк на українських землях. Свiт кочiвникiв.
1.4. Античнi мiста - колонiї в Пiвнiчному Причорномор’ї.
1.5. Давнi слов’яни.
1.6. Слов’яни пiд час Великого переселення народiв.
Заняття 2.
2.1. Схiднослов’янськi племена – предки українцiв – напередоднi утворення держави.
2.2. Київська держава за перших князiв.
2.3. Київська Русь за часiв правлiння Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
2.4. Правлiння Ярославичiв. Володимир Мономах.
Заняття 3.
3.1. Полiтична роздробленiсть держави.
3.2. Утворення Галицько-Волинської держави.
3.3. Монгольська навала на українськi землi.
3.4. Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступникiв.
Заняття 4.
4.1. Полiтичний, соцiальний устрiй i господарське життя.
4.2. Писемнiсть, освiта, науковi знання, лiтература, театральнi дiйства, музика.
4.3. Архiтектура й образотворче мистецтво.
4.4. Iсторичне значення Київської Русi та Галицько-Волинської держави.
Заняття 5.
5.1. Початок литовського та польського володарювання на українських землях.
5.2. Українськi землi пiд владою Литви та Польщi наприкiнцi ХIV - в першiй половинi ХVI ст.
5.3. Українськi землi в складi Угорщини, Молдавiї та Московської держави. Крим i українське Причорномор’я.
5.4. Соцiальний устрiй та господарське життя в Українi.
5.5. Культурне й церковне життя в другiй половинi ХVI-першiй половинi ХVII ст.
Заняття 6.
6.1. Люблiнська унiя. Початок польського володарювання на українських землях.
6.2. Виникнення українського козацтва та Запорозької Сiчi.
6.3. Наростання нацiонально-визвольної боротьби. Повстання 90-х рокiв ХVI ст.
6.4. Українське козацтво у першiй чвертi ХVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.
6.5. Нацiонально-визвольнi повстання українського народу 20-30-х рр. ХVII ст.
6.6. Церковне життя в II половинi ХVI ст. Берестейська церковна унiя. Змiни в становищi церкви в II половинi ХVII
ст.
6.7. Культура України. Розвиток освiти та науки.Лiтература, музика, архiтектура, образотворче мистецтво в Українi в II
половинi ХVI - I половинi ХVII ст.
Заняття 7.
7.1. Передумови i початок Нацiонально- визвольної вiйни
українського народу проти польського панування.
7.2. Розгортання Нацiонально-визвольної вiйни в 1648-1649 рр.
7.3. Воєнно-полiтичнi подiї 1650-1653рр.
7.4. Українсько-росiйський договiр 1654 р. Продовження Нацiонально-визвольної вiйни.
Заняття 8.
8.1. Україна в роки правлiння гетьмана Iвана Виговського.
8.2. Порушення територiальної цiлiсностi української держави - Гетьманщини.
8.3. Правобережна та Лiвобережна Україна в 60-80-х рр. ХVII ст.
8.4. Запорiзька Сiч у II половинi ХVII ст.
8.5. Господарське життя i полiтичний устрiй Лiвобережної Гетьманщини та Слобiдської України в II половинi ХVII ст.
Заняття 9.
9.1. Гетьманщина та землi Правобережної України
наприкiнцi ХVII - на початку ХVIII ст. Правлiння гетьмана Iвана Мазепи.
9.2. Гетьман Пилип Орлик i його Конституцiя.
9.3. Україна пiсля Полтавської битви. Посилення колонiальної полiтики Росiйської iмперiї.
9.4. Культура України II половини ХVII - I половини ХVIII ст.
Заняття 10.
10.1. Правобережжя та захiдноукраїнськi землi. Нацiонально - визвольна боротьба.
10.2. Лiвобережна та Слобiдська Україна. Лiквiдацiя Гетьманщини.
10.3. Пiвденна Україна.
10.4. Культура України II половини ХVIII ст.
Заняття 11.
11.1. Включення українських земель до складу Росiйської та Австрiйської iмперiй.
11.2. Надднiпрянська Україна в системi мiжнародних вiдносин I половини ХIХ ст.
11.3. Економiчне становище українських земель.
11.4. Початок нацiонального вiдродження наприкiнцi ХVIII - на початку ХIХ ст.
Заняття 12.
12.1. Росiйський визвольний та польський нацiонально-визвольний рухи в Надднiпрянськiй Українi у
20-30-х рр. ХIХ ст..
12.2. Український нацiональний рух наприкiнцi 40-рр. ХIХ ст. Кирило-Мефодiєвське братство.
12.3. Нацiонально-визвольний рух на захiдноукраїнських землях пiд час революцiї 1848–1849 рр. у Австрiйськiй
iмперiї.
12.4. Культура України кiнця ХУIII ст. - I половини ХIХ ст.
Заняття 13.
13.1. Економiчний розвиток.
13.2. Формування ринкових вiдносин.
13.3. Суспiльно-полiтичний рух наприкiнцi 50-90-х рр. ХIХ ст. в Наддднiпрянськiй Українi.
Заняття 14.
14.1. Пiднесення нацiонально-визвольного руху на захiдноукраїнських землях в 60-90-х рр ХIХ ст.
14.2. Культура України в II половинi ХIХ ст.
Заняття 15.
15.1. Економiчний розвиток.
15.2. Створення українських полiтичних партiй в Надднiпрянскiй Українi.
15.3. Україна напередоднi та в роки росiйської революцiї 1905-1907рр.
15.4. Наростання українського полiтичного руху на захiдноукраїнських землях.
15.5. Надднiпрянська Україна в 1907-1914 рр.
Заняття 16.
16.1. Початок Першої свiтової вiйни.
16.2. Українськi землi в 1915-1917рр.
Заняття 17.
17.1. Початок Української революцiї. Проголошення автономiї України. Наростання полiтичної боротьби в липнi - жовтнi 1917 р.
17.2. Проголошення Української Народної Республiки.
17.3. Вiйна Радянської Росiї з Українською Народною Республiкою. Проголошення незалежностi УНР.
Заняття 18.
18.1. Українська держава.
18.2. Директорiя УНР.
18.3. Захiдноукраїнська Народна Республiка(ЗУНР).
18.4. Полiтика радянського уряду в Українi в 1919 р.
Заняття 19.
19.1. Україна на початку 1920 року.
19.2. Варшавська угода та ї ї наслiдки.
19.3. Розгром вiйськ Врангеля та махновцiв.
19.4. Культура i духовне життя в Українi 1917-1920 рокiв.
Заняття 20.
20.1. Економiчне i соцiальне життя в роки НЕПу.
20.2. Культура i духовне життя.
20.3. Сталiнська iндустрiалiзацiя в 30-х р.
Заняття 21.
21.1. Суцiльна колективiзацiя та голодомор 1932-1933 рокiв в Українi.
21.2. Громадсько-полiтичне життя.
21.3. Стан культури в Українi у 30-тi роки.
Заняття 22.
22.1. Українськi землi у складi Польщi.
22.2. Українськi землi у складi Румунiї.
22.3. Закарпаття у складi Чехословаччини.
Заняття 23.
23.1. Радянсько-нiмецькi договори 1939 рр. i захiдноукраїнськi землi.
23.2. Окупацiя України вiйськами Нiмеччини та ї ї союзникiв.
23.3. Окупацiйний режим та розгортання руху Опору в Українi.
23.4. Україна в 1943 роцi.
23.5. Україна на завершальному етапi вiйни (1944-1945 рр.).
23.6. Культура України в роки вiйни.
Заняття 24.
24.1. Україна в перiод повоєнної вiдбудови.
24.2. Радянiзацiя захiдних областей України.
24.3. Культурне життя в Українi у II половинi 40 - на початку 50-х рр.
Заняття 25.
25.1. Україна на початку 50-х рокiв.
25.2. Суспiльно-полiтичне життя й полiтична боротьба в Українi 1953-1964 рр.
25.3. Стан економiки України наприкiнцi 50-х у першiй половинi 60-х рокiв.
25.4. Культурне i духовне життя в Українi.
25.5. Нацiонально-визвольний рух у пiслявоєнний час.
Заняття 26.
26.1. Полiтико-iдеологiчна криза радянського ладу в Українi.
26.2. Стан економiки України та визрiвання економiчної кризи.
26.3. Етносоцiальнi процеси та рiвень життя населення.
26.4. Опозицiйний рух.
26.5. Культура i духовне життя.
Заняття 27.
27.1. Перебудова в Радянському Союзi й Україна.
27.2. Погiршення економiчної ситуацiї в II половинi 80-х рр.
27.3. Розгортання нацiонально-визвольного руху в Українi.
Заняття 28.
28.1. Спроби полiтичних реформ i зростання активностi українського суспiльства.
28.2. Формування передумов незалежностi України.
28.3. Здобуття Україною незалежностi.
Заняття 29.
29.1. Початок державотворчих процесiв.
29.2. Державотворчi процеси в Українi в 1994-2001 рр.
29.3. Конституцiйний процес в Українi. Конституцiя України 1996 р.
29.4. Економiчне життя України в I половинi 90-х рокiв.
29.5. Сучасний стан, проблеми української економiки та пошук шляхiв їх розв’язання.
Заняття 30.
30.1. Етносоцiальнi процеси та рiвень життя населення України.
30.2. Духовне розкрiпачення i початок нацiонального вiдродження. Релiгiйне життя України в умовах незалежностi.
30.3. Культурнi процеси в незалежнiй Українi.
30.4. Зовнiшня полiтика та мiжнароднi зв’язки незалежної України.
 
План уклала